Fiske og ordensregler for Brufossfisket

Fiskerne er selv forpliktet til å gjøre seg kjent med det til en hver tid gjeldende private, så vel som det offentlige regelverk for fiske ved Brufoss og i Numedalslågen!
1.  Gyldig kvittering er innbetalt. Fiskeravgift til Staten skal alltid medbringes ved fisking, og fremvises ved kjøp av fiskekort.
2.  Kortet gjelder for navngitt person, påført kortet, og kan ikke overdras.
3.  Kortet gjelder kun for den strekning og for den periode det er utstedt og kjøpt for.
4.  Ved fiske skal kortet alltid medbringes, og man plikter å vise kortet til oppsynsmann.
5.  Det er kun tillatt å fiske med en stang pr. kort
6.  Bevegelig fiske skal alltid utøves (Se mer informasjon under)
7.  Bruk av båt er kun tillatt i båtsone. Unntak fra dette gjelder når fast oppankret båt kun benyttes til transport over elven.
NB ! Bruk av motor er ikke tillatt på Brufossfiskets strekning. (Det er kun tillatt å fiske fra egen/ leid båt som er fast oppankret i Numedalslågen)
8.  Fiske fra bruene er forbudt.
9.  Sesongkort, ukeskort, døgnkort og 5 timers kort gjelder ikke på Føss (Gul sone) og på Kallebergøya (Rød Sone)
10. Kun fluefiske er tillatt i halvdøgnsonene, fri stangredskap i blå sone. (Se info under)
11. Kortet gir ikke adgang til å gå/ kjøre på dyrket mark. Følg merkede stier/ veier og bruk anviste parkeringsplasser der dette finnes.
12. Disse reglene gjelder i tillegg til offentlige lover, forskrifter og påbud.

Utøv bevegelig fiske

  • For å gi alle like muligheter til å utøve fisket på best mulig måte, skal disse retningslinjer følges:
  • Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å begynne.
  • Begynn alltid ovenfor fiskere som allerede står i elva forutsatt at dette er mulig. Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han har fisket seg et stykke nedstrøms før du går i elva ovenfor han.
  • For hvert nytt kast skal man bevege seg nedstrøms minimum 1 meter.
  • På steder som ikke lar seg fiske bevegelig, skal fisker vike plassen etter maksimum 1 time.
  • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere.

Se også: Generelle regler – Laksefiske

Hjelp oss å hindre spredning av alvorlige fiskesykdommer. Desinfeksjon av utstyret er en enkel og billig forsikring mot smitte. Alle som løser fiskekort må desinfisere fiske utstyret før fiske kan starte. Desinfiseringsstasjon finner du ved Laksehytta.

Meld fra om alle funn av død fisk. Meld også fra om fisk med unormalt utseende/oppførsel.
Det er viktig at vi får informasjon om sykdomsutbrudd så raskt som mulig slik at det kan iverksettes mottiltak.

 

Som utgangspunkt for fiske gjelder generelle regler. I halvdøgnssoner er kun fluefiskeutstyr tillatt.
Ved spesiell vannstand, kan regler i forhold til redskapsbruk endres etter dialog med fiskerne.

Formiddagskortet gjelder fra kl. 05:00 – 14:00.
Formiddagskortet må hentes innen klokken 19.00 kvelden før.

Ettermiddagskortet gjelder fra 14:00 – 23:00.
Ettermiddagskort må hentes innen klokken 12.00 samme dag.

Ved kjøp/ bestilling av halvdøgnskort (Gul og Rød sone) må fisker selv ta risikoen med tanke på vannstand og vær.
Betalte kort refunderes ikke, og kan ikke uten videre endres til annen dato.
Ved vannstand over 200kbm kan alternativ redskap benyttes eller kortet kan benyttes som døgnkort på blå sone.

Kort som ikke er avhentet eller på annen måte bekreftet innen fristens utløp blir fremlagt til fritt salg.
Ved leie av alle kort på halvdøgnsoner kan fritt valg av utstyret benyttes.

 

Fyll ut slippen på fiskekortet og lever den på Laksehytta, eller legg den i kassen for fangstoppgaver. Vi tar også gjerne imot en e-post dersom dette skulle være enklere for deg. Alle fangster skal rapporteres umiddelbart. I tillegg til å innlevere fangstoppgaven, ber vi om at du noterer fangsten i vår laksedagbok på tavla utenfor Laksehytta.

Best mulig data om laksestammen i Numedalslågen gir grunnlag for en god forvaltning til fordel for fiskere og grunneiere. Det er derfor viktig at alle leverer fangstoppgaver uansett fangst eller ikke.

I tillegg til å levere inn fangstoppgave, ber vi deg notere fangsten inn i laksedagbøkene for de respektive kortområdene. Dette er spennende lesning for så vel fiskere som for publikum.

 

Fisketid for Numedalslågen fastsettes av regulerende myndighet og oppstart, lengde og avslutning kan variere.

Alle personer over 18 år må løse fiskeavgift før de kan kjøpe fiskekort og gyldig kvittering for innbetalt avgift skal alltid medbringes ved fiske.
Inntil et barn/ ungdom under 16 år fisker gratis sammen med en voksen som har løst gyldig fiskekort.