Samarbeidspartnere

Numedalslågen Forvaltningslag

 

Numedalslågen Forvaltningslag
www.lagenlaks.no

Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lågets formål er bl.a.å drive kultiveringen i Lågen, smitteforebyggende arbeid og fangstrapportering. Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen – Hvittingfoss.

Disse sidene er primært ment som en informasjonskanal til rettighetshaverne, men fiskere vil nok også kunne finne informasjon av interresse her.

 norske lakselver

Norske Lakselver
www.norskelakselver.no

Norske Lakseelver var i utgangspunktet en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske i vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye, men nå kan alle med ønske om bevaring av villaks bli medlem.

Organisasjonen representerer fiskerettshavere og elveeierlag i 90 lakseførende vassdrag. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Tana og Lakselv i nord til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. 75% av elvefanget laks og 50% av elvefanget sjøaure/sjørøye fanges i medlemslagenes vassdrag.

 fagraad

Fagrådet for laks og sjøørret i Skagerrak og Oslofjorden
www.fagrad.com

Skagerrak-Oslofjord regionen har store felles utfordringer innen forvaltning av anadrome laksefisk. Derfor er det etablert et regionalt fagråd for hele regionen.

Fagrådet har ingen lovpålagte oppgaver men er et rådgivende organ. Fagrådet skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Spørsmål knyttet til forvaltning av laks og sjøørret kan bringes inn for Fagrådet.

 

 Numedalslågen brukseierforening

Numedalslågens brukseierforening
www.nlbvassdrag.no

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) har vurdert prognosene for vannføring i Numedalslågen de kommende dager.

 

Booking Laagendalen
www.isystem.no/fiskekort/

Laksefiske, overnatting og kurs.
Fra disse sidene kan du kjøpe dine fiskekort i Lågendalen online

 Lågenfremtid

Lågens Fremtid
www.lagens-fremtid.no

Lågens Framtid er et fellesforum og talsrør for forskjellige brukergrupper av Numedalslågen.

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.